Welcome to โซนท่องเที่ยว อุทยานน้ำตกกวางโจว (Kwangchow Waterfall)โซนบ้านพัก น้ำตกกวางโจว (Home & Resort)  อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

 
 

ประวัติอุทยานน้ำตกกวางโจว (น้ำตกกวางโจน)


                    ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีอุทยานน้ำตกกวางโจว (น้ำตกกวางโจน) เดิมเป็นป่าที่มีน้ำตกสวยงามมานาน หลายร้อยปีแต่พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบจนพื้นป่าเกิดขาดความสมดุลทางนิเวศน์ น้ำตกและป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์
ก็เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้งในปี พ.ศ.2549 ด.ช.พงศ์ภพ ไตรรัตน์ (ขณะนั้นเรียนอยู่ชั้น ม.6 ร.ร.วัดทรงธรรม สมุทรปราการ) ได้มีความ
สนใจในโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องป่าและน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงออกหาพื้นที่เพื่อจะทำโครงการดังกล่าวกับมารดา  
และได้มาพบพื้นที่แห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้เริ่มพัฒนาพื้นที่โดยบริหารจัดการน้ำ และปลูกป่าตามแนวพระราชดำริได้จัดทำ

1. ฝายแม้ว
2. ทำฝายทดน้ำ
3. ขุดบ่อกักน้ำชลประทาน
4. ทำโครงการแก้มลิง
5. โครงการทำป่าให้ชุ่มชื้น
6. โครงการปลูกหญ้าแฝก
7. โครงการปลูกป่าผสมผสาน ฯลฯ

                   นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โครงการที่ทำตามพระราชดำริได้ผลอย่างเกินคาดภายในไม่ถึง 1ปีป่าเริ่มฟื้นตัว และเกิดเป็นน้ำตกขึ้นดังเดิม และเป็นพื้นที่สวยงาม อากาศดี ทางอุทยานจึงจัดให้เป็นที่พักผ่อนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมาภายในนอกจากจะมีน้ำตก
ที่สวย และยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด เช่น ชมตลาดน้ำบนน้ำตก พายเรือในตลาดน้ำบนน้ำตก และ นั่งเรือเข้าชมป่าและสัตว์ป่า เช่น เก้ง ไก่ป่า นก นานา ชนิด  นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเพชรบุรี และประชาชนชาวไทย

Copyright © 2010, kwangchowwaterfall-resort.All rights reserved.